Deepwater Horizon

DEEPWATER HORIZON

CLAIMS CENTER

ECONOMIC & PROPERTY DAMAGE CLAIMS

MDL 2179 In re: Oil Spill by the Oil Rig "Deepwater Horizon" in Gulf of Mexico on April 20, 2010 – Official Court-Authorized Website.


Chào Mừng Quý Vị Đến Với Trang Mạng Của Trung Tâm Quản Trị Yêu Cầu Bồi Thường
Dành Cho Hòa Giải Thiệt Hại Kinh Tế & Tài Sản Deepwater Horizon

Cập Nhật Quan Trọng Về Sự Cố Gián Đoạn Cổng Thông Tin

Cổng Thông Tin Chương Trình Deepwater Horizon bắt đầu không truy cập được vào 10:05 giờ tối theo giờ chuẩn miền Đông (EST) vào thứ 5, ngày 21 tháng 8 năm 2014 và đã được khôi phục vào khoảng 6:00 giờ tối theo giờ chuẩn miền Đông (EST) vào thứ 7 ngày 23 tháng 8 năm 2014. Chúng tôi rất xin lỗi vì bất kỳ bất tiện hay gây nhầm lẫn nào có thể đã gây ra cho quý vị do sự cố này. Văn Phòng Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường thấy rằng quý vị có thể đã có những thời hạn nộp hồ sơ quan trọng cho (các) yêu cầu bồi thường của mình trong khoảng thời gian này. Do đó, toàn bộ các thời hạn nộp hồ sơ của chương trình mà ban đầu được đặt trong khoảng từ ngày 21 tháng 8 năm 2014 đến ngày 23 tháng 8 năm 2014 đã được gia hạn đến thứ 6, ngày 29 tháng 8 năm 2014.

Thông Báo Quan Trọng Về Các Chính Sách Đã Được Phê Duyệt

Theo các điều khoản của Thỏa Thuận Hòa Giải Thiệt Hại Kinh Tế và Tài Sản Deepwater Horizon ("Thỏa Thuận Hòa Giải"), Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường được giao nhiệm vụ "triển khai và giám sát Phương Án Hòa Giải một cách trung thực, theo các điều khoản và thủ tục trong đó, nhằm lợi ích của Tập Thể Kinh Tế, phù hợp với Thỏa Thuận, và/hoặc được thỏa thuận bởi các Bên và/hoặc được chấp thuận bởi Tòa Án."(Phần 4.3.1 của Thỏa Thuận Hòa Giải). Ngoài ra, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường còn được giao trách nhiệm "làm việc với các Thành Viên Tập Thể Kinh Tế. . . để tạo điều kiện . . . tập hợp và nộp các Mẫu Đơn Yêu Cầu Bồi Thường, bao gồm tất cả các tài liệu hỗ trợ cần thiết để xử lý các Mẫu Đơn Yêu Cầu Bồi Thường theo các Quy Trình Yêu Cầu Bồi Thường áp dụng . . . và để] hỗ trợ và cung cấp cho các Thành Viên Tập Thể Kinh Tế thông tin, cơ hội và thông báo để các Thành Viên Tập Thể Kinh Tế có cơ hội tốt nhất được xác định đủ tiêu chuẩn hợp lệ để nhận (các) Thanh Toán Hòa Giải mà Thành Viên Tập Thể Kinh Tế được quyền hưởng theo các điều khoản của Thỏa Thuận này."(Phần 4.3.7 của Thỏa Thuận Hòa Giải). Theo các quy định này, Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường đã thông qua nhiều chính sách ảnh hưởng đến người quản lý các yêu cầu bồi thường theo Chương Trình Hòa Giải. Nhấp chuột vào đây để có thêm thông tin về các Chính Sách Đã Được Phê Duyệt này.

Các Lệnh về việc Thông Qua Chính Sách Số 495 và Hủy Bỏ Lệnh Cấm Sơ Bộ

Ngày 5 tháng 5 năm 2014, Tòa Án Quận đã thông qua Chính Sách Số 495, do Người Quản Lý Yêu Cầu Bồi Thường xây dựng và thông qua để quản lý các yêu cầu bồi thường BEL mà trong đó các hồ sơ tài chính của người yêu cầu bồi thường không có sự thống nhất giữa doanh thu và các chi phí biến đổi tương ứng, theo các hướng dẫn của Tòa Phúc Thẩm Lưu Ðộng Vùng Năm. Tiếp đó, vào ngày 28 tháng 5 năm 2014, nhất quán với các phán xét của Tòa Phúc Thẩm Lưu Ðộng Vùng Năm cùng ngày, Tòa Án Quận cũng đã ban hành Lệnh hủy bỏ lệnh cấm sơ bộ liên quan đến các yêu cầu bồi thường BEL, bao gồm các hướng dẫn thực hiện Chính Sách 495. Quý vị có thể xem các lệnh của Tòa Án Quận ở đây. Nhấp vào đây để đọc Thông Báo đầy đủ với thông tin bổ sung.

Phán quyết của Tòa Phúc Thẩm Khu Vực Năm về việc Phê Chuẩn Thỏa Thuận Hòa Giải

Tòa Án Quận ban hành Án Lệnh vào ngày 12/21/2012 xác nhận Cấp độ Hòa Giải Kinh Tế và Tài Sản và đưa ra phê chuẩn cuối cùng đối với Thỏa Thuận Hòa Giải về Thiệt Hại Kinh Tế và Tài Sản. Vào ngày 1/10/2014, một ban hội thẩm gồm ba thẩm phán của Tòa Phúc Thẩm Khu Vực Năm đã xác nhận Án Lệnh của Tòa Án Quận. Nhấp vào đây để đọc phán quyết của Tòa Phúc Thẩm Khu Vực Năm.

Thông báo Quan trọng Liên quan đến Quyền chọn Hòa giải Theo cấu trúc

Vào ngày 30 tháng 1 năm 2013, Tòa đã ban hành một Lệnh Cung cấp Quyền chọn Hòa giải Theo cấu trúc và Sửa đổi Giấy giải trừ, để cung cấp cho người yêu cầu bồi thường có các yêu cầu bồi thường phải được cùng với chi trả một quyền chọn để bầu chọn Hòa giải Theo cấu trúc. Để biết thêm thông tin về quyền chọn Hòa giải Theo cấu trúc này nhấp vào đây. Nếu quý vị đang cân nhắc quyền chọn Hòa giải Theo cấu trúc này, quý vị phải đọc các hướng dẫn trước khi trả lời cho Thông báo Đủ điều kiện.

Hòa Giải về Thiệt Hại Kinh Tế & Tài Sản sẽ giải quyết các yêu cầu bồi thường thiệt hại tài sản và tổn thất lợi nhuận liên quan đến sự cố tràn dầu Deepwater Horizon năm 2010. Nếu quý được bao gồm trong Hòa Giải này, quý vị có thể nhận được bồi thường nếu quý vị bị tổn hại bởi sự cố tràn dầu trong một hoặc nhiều hạng mục sau:

 • Chương Trình Đền Bù Hải Sản
 • Tổn Thất Lợi Nhuận Cá Nhân
 • Tổn Thất Lợi Nhuận Của Gian Hàng Lễ Hội
  Hoặc Gian Hàng Định Kỳ Cá Nhân
 • Tổn Thất Lợi Nhuận Doanh Nghiệp
 • Tổn Thất Lợi Nhuận Doanh Nghiệp Mới Thành Lập
 • Tổn Thất Lợi Nhuận Doanh Nghiệp Thất Bại
 • Thiệt Hại Bất Động Sản Ven Biển
 • Thiệt Hại Bất Động Sản Tại Vùng Đất Ngập
 • Tổn Thất Doanh Số Bất Động Sản
 • Tổn Thất Phương Tiện Sinh Sống
 • Thanh Toán Chương Trình VoO
 • Thiệt Hại Vật Chất Tàu Thuyền

Vào ngày 21 tháng 12, 2012, Tòa đã đưa ra một Án lệnh và Lý doÁn lệnh và Phán quyết chứng nhận Tập Thể Hòa giải Kinh Tế và Tài Sản và cấp sự chấp thuận cuối cùng Thỏa Thuận Hòa Giải Thiệt Hại Kinh Tế và Tài Sản.


Nhấp Vào đây để Nộp Yêu Cầu Bồi Thường Trên Mạng

Kiểm Tra Khu Của Tôi

Kiểm Tra Tình Trạng Của Tôi

Nếu quý vị nhận một Đề Nghị Thanh Toán Cuối Cùng 60% trong quá trình GCCF/Chuyển đổi và muốn những thông tin này có trên những sự lựa chọn của quý vị, bao gồm cách đề nghị một số dư 40% hiện giờ để đổi lấy một Giấy Giải Trừ đã được thực thi, nhấp vào đây.

Nếu quý vị từng là một công nhân dọn sạch dầu hoặc cư dân của các khu vực ven biển nhất định sau sự cố tràn dầu Deepwater Horizon, quý vị cũng có thể được bao gồm trong Hòa Giải Phúc Lợi Y Tế. Để tìm hiểu thêm, hãy nhấp vào “Đến Trang Mạng Hòa Giải Y Tế” trong thanh ở trên.

*     *     *     *     *

Gửi email bất kỳ thắc mắc nào quý vị có về Phương Án Hòa Giải Thiệt Hại Kinh Tế & Tài Sản đến Questions@dhecc.com.

Tìm Hiểu Thêm